درباره ما

شــرکت توســعه دیجیتــال منابــع انســانی آرویــن بــا نــام اختصــاری تدمــا، مجموعــهای اســت مبتنــی بــر دانــش و پیشــرو در حــوزه مدیریــت منابــع انســانی کــه بــا هــدف تســهیل اســتقرار سیســتمهای مدیریــت ســرمایه های انســانی در بســتر دیجیتــال ایجــاد گردیــده اســت. ایــن مجموعــه بــا بهرهمنــدی از تیــم متخصــص در زمینههــای مدیریــت منابــع انســانی، رفتــار ســازمانی، روانشناســی صنعتی و منابعانسـانی دیجیتال و با بیش از 10 سـال تجربه پیادهسـازی و اسـتقرار انـواع سیسـتمهای مدیریـت منابـع انسـانیدر سـازمانهایبـزرگومتوسـطکشـور،بـهطراحـی و پیادهسـازی سیسـتمهای مدیریـت منابـع انسـانی مبتنـی بــر رویکــرد شایســتگیمحور میپــردازد. تدمــا بــا الگوبــرداری از سیســتمهای بــهروز و کارامــد و همچنیــن بهــره گیــری از اســتانداردهای جهانــی، ضمـن آشناسـازی سـازمانها بـا راهکارهـای تجربهشــده جهانــی، بــه طراحــی و پیادهسـازی نسخه منحصربهفردایشــان میپــردازد.

چرا تدما را انتخاب کنیم؟

کاربردی بودن

استفاده از رویکردهای عملیاتی و کاربردی

استاندارهای بین المللی

استفاده از استاندارهای بین المللی در پیاده سازی ارکان مدیریت منابع انسانی

ابزارها

استفاده از ابزارها و روش های معتبر ٬ عینی٬ به روز و کاربردی

رویکرد مدرن

رویکرد مدیریت سرمایه های انسانی و قابلیت متناسب سازی با نسل های جدید کارکنان

برترین ها

استفاده از برترین متخصصان در حوزه های ارزیابی و توسعه

دیجیتال

استفاده از رویکرد و روش های دیجیتال

قابلیت انطباق

ارائه راهکارهای متناسب با شرایط و نیازهای مشتریان

پشتیبانی

پشتیبانی مستمر در تمامی مراحل اجرای پروژه

کارنامه افتخارات تدما

تعداد ارزیابی شونده
0
ساعت آموزش
0
ساعت مشاوره
0
تولید محتوای تخصصی (دقیقه)
0

شرکت هایی که به تدما اعتماد کردند

فرم درخواست مشاوره و پشتیبانی رایگان تدما

شمار میتوانید با پر نمودن فرم زیر برای مشاوره و پشتیبانی رایگان با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

فرم مشاوره و پشتیبانی تدما | توسعه دیجیتال منابع انسانی آروین
پیمایش به بالا