برنامه تضمین شایستگی

برنامه تضمین شایسـتگی فرآیندی سـاختاریافته و مستند بـرای شناسـایی، تعریـف، ارزیابـی، بهبود، توسـعه و مدیریت شایسـتگی مسـتمر کارکنان سـازمان اسـت. این امر شامل سیسـتمها، ابزارهـا و فرآیندهـای رسـمی اسـت کـه تضمیـن میکند پرسنل شایستگی انجام وظایف را با استانداردهای تعییـن شـده دارند.

طراحی سیستم جبران خدمات شایسـتگی محـور

در این فرآیند، مجموعه جبران خدمات افراد براساس مدل 4p (جایـگاه، فـرد، عملکـرد، عضویـت) تعییـن میشـود. لازم بذکـر اسـت بخـش مهمـی از حقـوق و دسـتمزد افـراد در این فرآیند، براسـاس شایسـتگی در شـخص تعیین میگردد.

عارضه یابی منابع انسانی (ِهی گروپ)

مدل نگرش سنجی هی گروپ، یکی از معتبرترین مدلهای عارضـه یابـی مدیریـت منابـع انسـانی اسـت کـه اثربخشـی کارکنان را از منظر دو پارامتر اصلی تعلق کارکنان و توانمندی کارکنـان کـه هریـک شـامل 6 عامـل متغیـر هسـتند، مـورد ارزیابـی قـرار میدهـد و بـه شناسـایی اولویتهـای کلیـدی بهبـود سـازمان در حـوزه منابـع انسـانی کمـک میکنـد.

مدیریت و توسعه عملکرد

مدیریـت عملکـرد، یـک فراینـد مسـتمر جهـت برنامهریـزی، نظـارت، ارزیابـی و توسـعه عملکـرد در سـازمان اسـت کـه از طریـق ایجـاد ارتبـاط بیـن عملکـرد و اهـداف فـرد بـا ماموریـت کلی سـازمان اجرا میشـود . در فرآیند مدیریت عملکرد برای هریـک از کارکنـان هدفگـذاری کمـی و کیفـی انجـام میپذیـرد. سـپس عملکرد افراد توسـط خبرگان درون و برون سـازمانی با رویکرد مربیگری، هدایت میشود و در پایان دوره عملکرد افـراد توسـط شـاخص های کلیدی ارزیابـی میگردد. نهایتـًا در مرحلـه بازخـورد، مـرور عملکـرد بـا اسـتفاده از داشـبوردهای مدیریتـی و بـا رویکـرد بهبـود مسـتمر منجـر بـه برنامه ریزی بـرای اقدامـات اصلاحـی در دوره بعـد میگـردد.

تطابق شغل و شاغل

تطابـق شـغل و شـاغل بـه دنبـال بررسـی متناسـب سـازی الزامـات شـغلی ماننـد مهـارت، دانـش، مهـارت و هویـت شـغل بـا ویژگی هـای شـخصی و شایسـتگی های افـراد اسـت. بدیـن منظـور و در ایـن فراینـد هـر فـرد از نظـر شایسـتگی های محـوری، مدیریتی، رفتاری وفنی لازم برای شغل مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفته و درصد انطباق با شـغل از منظر شایسـتگی های مختلـف تعییـن میگـردد.

تحلیل همزمان عملکرد و شایستگی

بـا توجـه بـه اینکـه شایسـتگی (Competency) بـه وضعیـت بالقـوه فـرد میپـردازد و عملکـرد (Performancy)، وضعیـت بالفعـل فـرد را در نظـر میگیـرد، تحلیـل هریـک از ایـن دو بـه تنهایـی، تحلیـل کاملـی نخواهـد بـود. از ایـن رو لازم اسـت شایستگی و عملکرد در قالب مدل CPM بصورت همزمان مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گیرد و اقدامـات اصلاحی مرتبط با شایستگی فـرد، از ایـن تحلیـل تعییـن گـردد.

فرم درخواست مشاوره و پشتیبانی رایگان تدما

شمار میتوانید با پر نمودن فرم زیر برای مشاوره و پشتیبانی رایگان با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

فرم مشاوره و پشتیبانی تدما | توسعه دیجیتال منابع انسانی آروین
پیمایش به بالا